Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

22:47
22:44
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle via48hrs 48hrs
22:43
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via48hrs 48hrs

January 05 2018

16:27
8040 46eb 500
Reposted fromunco unco viasaltwater saltwater
16:22
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
16:22
16:21
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

December 20 2017

23:20
23:16
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viaultrafioletowa ultrafioletowa

December 17 2017

21:04
21:04
21:02
Reposted fromgruetze gruetze viahagis hagis
21:01
6667 5191 500
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
20:59
20:59
7232 b4eb 500
20:58
20:57
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viaxannabelle xannabelle
20:55
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaxannabelle xannabelle
20:55
5071 413f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
20:54
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl